Karneval 2014 - DSCN3054

Podmienky a postup prijatia do zariadenia

Na to, aby mohli byť fyzickej osobe poskytované sociálne služby v našom zariadení, musia byť splnené určité podmienky:

 • spĺňať vek (v DSS poskytujeme sociálnu službu deťom od 3 do 25 rokov, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, v ŠZ poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe po ukončení povinnej školskej dochádzky)
 • mať právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • spĺňať stupeň odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 v znp o sociálnych službách - fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (podľa prílohy č.3)

 

POSTUP PRI POSUDZOVANÍ ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

1. Občan podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný VÚC.

2. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostliosti o zdravotnom stave    fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie na sociálnu sklužbu (alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov)
 • v prípade, že žiadateľ nie je zbavený/obmedzený spôsobilosti na právne úkony, ale vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný podať a podpísať žiadosť, je potrebné doložiť aj potvrdenie ošetrujúceho lekára a prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka
 • posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol vydaný)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou / VÚC (ak bol vydaný)
 • právoplatné Rozhodnutie súdu o zbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony a listina o ustanovení opatrovníka (ak bolo vydané)
 • Rozhodnutie súdu o uložení ochranného liečenia, ochrannej výchovy, ochranného dohľadu alebo umiestnenie v detenčnom ústave (ak bolo vydané)

3. Po predložení týchto dokumentov TSK vykoná sociálne šetrenie, kde zisťuje v akých oblastiach starostlivosti o svoju osobu je žiadateľ odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

4. Na základe zistení je vydaný Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V Rozhodnutí je uvedené, či občan je (nie je) odkázaný na sociálnu službu, určí druh sociálnej služby a stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

5. Po vydaní Rozhodnutia a ak s Rozhodnutím žiadateľ súhlasí, je potrebné, aby bolo toto Rozhodnutie správoplatnené na príslušnom VÚC, ktorý Rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je možné správoplatniť po 15 dňoch od doručenia.

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Po vydaní a správoplatnení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si fyzická osoba vyberie poskytovateľa sociálnej služby - zariadenie.

2. Do vybraného zariadenia žiadateľ podáva:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby + Posudok
 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške poberania invalidného dôchodku
 • vyhlásenie o majetku
 • Rozhodnutie súdu o zbavení/obmedzení spôsobilosti na právne úkony + Listina o ustanovení za opatrovníka ALEBO ak žiadateľ nie je pozbavený/obmedzený spôsobilosti na právne úkony, ale vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný žiadosť podať ani ju podpísať, je potrebné doložiť Potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave
 •  potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky (ak žiadateľ podáva žiadosť do špecializovaného zariadenia)

3. Po predložení dokladov a zhodnotení, že zariadenie dokáže zabezpečiť kvalitnú sociálnu službu záujemcovi, sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a  o platení úhrady za poskytované sociálne služby.