DSCN4475

Poslanie, vízia, Politika kvality, strategické ciele

Poslanie CSS – DEMY

Poslaním CSS - DEMY je poskytovať starostlivosť deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím; poskytovať starostlivosť  mladým ľuďom a dospelým s autizmom a poruchami autistického spektra po ukončení povinnej školskej dochádzky.

 

Vízia CSS - DEMY

Víziou  CSS - DEMY je poskytovať kvalitné a bezpečné služby, ktoré budú prihliadať na klientove potreby a možnosti so zámerom rozvíjať alebo udržať jeho schopnosti. Chceme sa podieľať na integrácií prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti. Zároveň chceme zavádzať také trendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré by viedli k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi sociálnej služby, zamestnancom a ostatným zainteresovaným osobám.

 

Politika kvality CSS – DEMY

  • Podporovať rozvoj, nezávislosť, sebestačnosť, sociálne a spoločenskovedné zručnosti u klientov  a aktívne zapájať členov rodiny do individuálneho plánovania a fungovania CSS - DEMY. 

  • Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov, zabezpečiť debarierizáciu prostredia a kvalitu rehabilitačných služieb.

  • Poskytovať rehabilitačné služby a sociálne poradenstvo nielen pre klientov CSS - DEMY, ale aj v rámci komunitnej pomoci. 

  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a požiadavkami zainteresovaných strán. 

  • Uplatňovať systém manažérstva kvality a neustále  zlepšovať rozvoj CSS - DEMY. 

  • Sledovať trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky CSS - DEMY.

  • Zaviesť systém vzdelávania zamestnancov v kontexte podmienok kvality, a tým zvyšovať ich kvalifikáciu a kompetentnosť. 

  • Pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostatné ciele CSS - DEMY.

 

Strategické ciele kvality CSS – DEMY

V oblasti výchovy a sociálnej rehabilitácie sú stanovené nasledovné ciele:

1. Rozvíjať u klientov jednoduché pracovné zručnosti a maximálne podporovať ich nezávislosť a sebestačnosť.

2. Aktívne rozvíjať u klientov sociálne a spoločenskovedné zručnosti, podporovať komunikáciu a nadväzovanie nových sociálnych väzieb.

3. Prehlbovať a upevňovať existujúce sociálne väzby s rodinou, aktívne zapájať členov rodiny do individuálneho plánovania a fungovania  zariadenia.

4. Podporovať zmysluplné trávenie voľného času, aktívne zapájať klientov do života komunity mimo zariadenia.

 

V oblasti sociálno - zdravotníckeho úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Implementovať podmienky kvality do praktických činností zariadenia.

2. Vypracovať stratégiu pre získanie potenciálnych klientov.

3. Zaviesť spôsob vzdelávania zdravotníckych zamestnancov v kontexte podmienok kvality.

4. Zaviesť jednotlivé procesy odborných činností v zariadení.

 

V oblasti hospodársko – prevádzkového úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Zabezpečenie debarierizácie pavilónu A a zvýšenie bezpečnosti pri príchode a odchode klientov zo zariadenia.

2. Dosiahnuť primeranú tepelnú izoláciu v spojovacích chodbách medzi pavilónmi A, C  a hospodárskym pavilónom.

3. Zväčšiť priestorovú kapacitu rehabilitačnej miestnosti a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.

4. Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov  v areáli CSS – DEMY.

 

Vážení rodičia, rodinní príbuzni a známi,

vaše otázky, návrhy a postrehy ohľadne poslania, vízie a strategických cieľov CSS - DEMY nám môžete zasielať:

  • prostredníctvom mailu na: info@demytrencin.sk alebo
  • vhodiť fyzicky do schránky " Podnety, pripomienky, sťažnosti", umiestnenej vo vstupnej vestibule zariadenia.

Za vaše námety ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb vám veľmi pekne ďakujeme!