Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín
Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín

Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín

Centrum sociálnych služieb - DEMY Trenčín v súčasnosti poskytuje starostlivosť 50-tim deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku do 25 rokov. Táto starostlivosť je vykonávaná:

 • ambulantnou (dennou) formou
 • formou týždenného pobytu.

V DEMY sú klientom poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti ako napr.

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • základné sociálne poradenstvo
 • rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie
 • pracovná terapia, záujmová činnosť
 • opatrovateľské služby
 • výchovno-vzdelávacia starostlivosť.

Dňa 14.3.2018 začalo CSS - DEMY poskytovať nový druh sociálbej služby: špecializované zariadenie pre autistov. SLužba sa poskytuje klientom, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra a zároveň bola ukončená povinná školská dochádzka. Kapacita zariadenia je 30 prijímateľov.

Služba je poskytovaná :

 • ambulantnou formou
 • týždennou formou
 • celoročnou formou