História zariadenia

Objekt, v ktorom sa v súčasnosti nachádza DEMY vybudoval SPPŽV Agrokombinát Veľké Bierovce ako účelovú budovu materskej škôlky a detských jaslí pre deti svojich zamestnancov v rokoch 1981 – 1987. V novovzniknutých ekonomických podmienkach však nemal Agrokombinát dostatok finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia, a tak dochádza k jeho odpredaju. 

Novým majiteľom zariadenia sa stal Okresný ústav sociálnych služieb v Trenčíne. Ten 1.septembra 1990 zriaďuje v objekte Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s denným a týždenným pobytom.

Po zániku Okresného ústavu sociálnych služieb vydal Okresný úrad v Trenčíne zriaďovaciu listinu, ktorou 1.januára 1991 zriaďuje Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež, denný a týždenný pobyt v Trenčíne. Týmto dňom ÚSS nadobudol právnu subjektivitu a prešiel pod správu Obvodného úradu v Trenčíne.

Od 11.12.1992 nesie ústav neoficiálny názov DEMY. Toto meno je symbolickým spojením slov “deti a my” dospelí, ktorí sa o ne staráme. Grafický znak DEMY výtvarne stvárnil akademický maliar Juraj Oravec.

Od  1. októbra 1993 podľa rozhodnutia prednostu Okresného úradu v Trenčíne v zmysle zákona SNR 380/1992 Zb. Ústav spravuje a kontroluje Okresný úrad v Trenčíne. Ten od 1.10.1993 poveril ústav rozhodovaním o prijatí do zariadenia, o ukončení pobytu v ňom a o úhrade za pobyt.

V júli 1996 prechádza zariadenie pod správu Krajského úradu Trenčín a od 1.júla 1998 nesie oficiálny názov DEMY – Domov sociálnych služieb.

Od 1. júla 2002 sa naším zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj.

V máji roku 2005 sa na základe úspešného projektu súčasťou DEMY stáva krytý rehabilitačný bazén, ktorý bol postavený z finančných prostriedkov Rozvojovej banky Rady Európy, Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorských prostriedkov DEMY.

S účinnosťou od 1. septembra 2009 sa názov zariadenia zmenil na Centrum sociálnych služieb – DEMY.