Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok

Od 1.1. 2023 CSS - DEMY poskytuje nový druh sociálnej služby - požičiavanie pomôcok.

Táto služba sa poskytuje fyzickým osobám:

- s ťažkým zdravotným postihnutím

- s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku

Oprávnenosť využitia služby fyzická osoba preukáže:

  • pri nepriaznivom zdravotnom stave fyzická osoba doloží Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby požičiavanie pomôcok,
  • alebo preukazom, že ide o osobu s ŤZP,
  • alebo kópiou Posudku vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie však do:

- zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,

- formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného prepdisu,

- z iných zdrojov,

- doby trvania podmienok na poskytnutie pomôcky.

Postup pri poskytovaní služby požičiavania pomôcok

1. Záujemca o sociálnu službu predloží Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - požičiavanie pomôcok.

2. K žiadosti je potrebné doložiť:

  • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby požičiavanie pomôcok (alebo lekársku správu, kde je uvedené, na akú zdravotnícku pomôcku je fyzická osoba odkázaná),
  • alebo preukaz, že ide o osobu s ŤZP,
  • alebo kópiu Posudku vydaným príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,
  • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení/pozbavení spôsobilosti na právne úkony a listina o ustanovení opatrovníka (ak bolo vydané),
  • v prípade, že prijímateľ sociálnej služby nie je obmedzený/pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ale jeho zdravotný stav mu nedovoľuje podať Žiadosť a uzatvoriť zmluvu, je potrebné doložiť Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby.

  

3. Vypísanú Žiadosť spolu s prílohami žiadateľ doručí CSS - DEMY. Na základe žiadosti je uzatvorená zmluva.

4. Pred odovzdaním pomôcky je prijímateľ sociálnej služby alebo jeho        zástupca oboznámený, ako s pomôckou manipulovať a zaobchádzať, aby nedosšlo k jej poškodeniu.

5. Prijímateľ sociálnej služby si odvoz a dovoz pomôcky zabezpečuje sám.

CSS - DEMY požičiava:

- elektricky polohovateľnú posteľ

- antidekubitný matrac

- invalidný vozík pre dospelých

- chodítko 4-kolesové s brzdou

- chodítko 3 -kolesové

- francúzske barle

- toaletnú stoličku

Všetky informácie ohľadom požičiavania pomôcok môžete získať osobne návštevou CSS - DEMY v pracovných dňoch od 7,00 - 14,00 hod., alebo na tel. čísle 032/652 39 88.