Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

V CSS - DEMYje individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie ako komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj spolupráce medzi prijímateľom sociálnej služby a osobami, ktoré mu poskytujú pomoc a podporu. Je to proces, v priebehu ktorého je s klientom plánovaný priebeh poskytovania sociálnej služby, stanovujú sa ciele, ktoré chcú klienti dosiahnuť. Na základe stanoveného cieľa sú definované konkrétne kroky, ktoré vedú k jeho naplneniu.

Cieľom je lepšie spoznať klienta, jeho očakávania a túžby, podporiť ho v dosahovaní jeho cieľov a umožniť mu žiť "bežný" život, aký žijú jeho vrstovníci.