Bertuška - 036 resize

Poslanie, vízia, Politika kvality, strategické ciele

   

Poslanie CSS – DEMY

Poslaním CSS - DEMY je poskytovať starostlivosť deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím; poskytovať starostlivosť  mladým ľuďom a dospelým s autizmom a poruchami autistického spektra po ukončení povinnej školskej dochádzky.

     

Vízia CSS - DEMY

Víziou  CSS - DEMY je poskytovať kvalitné a bezpečné služby, ktoré budú prihliadať na klientove potreby a možnosti so zámerom rozvíjať alebo udržať jeho schopnosti. Chceme sa podieľať na integrácií prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti. Zároveň chceme zavádzať také trendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré by viedli k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi sociálnej služby, zamestnancom a ostatným zainteresovaným osobám.

    

                             Politika kvality CSS – DEMY

 • Podporovať rozvoj, nezávislosť, sebestačnosť, sociálne a spoločenskovedné zručnosti u klientov  a aktívne zapájať členov rodiny do individuálneho plánovania a fungovania CSS - DEMY. 

 • Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov, zabezpečiť debarierizáciu prostredia a kvalitu rehabilitačných služieb.

 • Poskytovať rehabilitačné služby a sociálne poradenstvo nielen pre klientov CSS - DEMY, ale aj v rámci komunitnej pomoci. 

 • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a požiadavkami zainteresovaných strán. 

 • Uplatňovať systém manažérstva kvality a neustále  zlepšovať rozvoj CSS - DEMY. 

 • Sledovať trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky CSS - DEMY.

 • Zaviesť systém vzdelávania zamestnancov v kontexte podmienok kvality, a tým zvyšovať ich kvalifikáciu a kompetentnosť. 

 • Pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické a ostatné ciele CSS - DEMY.

   

 

Strategické ciele kvality CSS – DEMY

V oblasti výchovy a sociálnej rehabilitácie sú stanovené nasledovné ciele:

1. Rozvíjať u klientov jednoduché pracovné zručnosti a maximálne podporovať ich nezávislosť a sebestačnosť.

2. Aktívne rozvíjať u klientov sociálne a spoločenskovedné zručnosti, podporovať komunikáciu a nadväzovanie nových sociálnych väzieb.

3. Prehlbovať a upevňovať existujúce sociálne väzby s rodinou, aktívne zapájať členov rodiny do individuálneho plánovania a fungovania  zariadenia.

4. Podporovať zmysluplné trávenie voľného času, aktívne zapájať klientov do života komunity mimo zariadenia.

 

V oblasti sociálno - zdravotníckeho úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Implementovať podmienky kvality do praktických činností zariadenia.

2. Vypracovať stratégiu pre získanie potenciálnych klientov.

3. Zaviesť spôsob vzdelávania zdravotníckych zamestnancov v kontexte podmienok kvality.

4. Zaviesť jednotlivé procesy odborných činností v zariadení.

 

V oblasti hospodársko – prevádzkového úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Zabezpečenie debarierizácie pavilónu A a zvýšenie bezpečnosti pri príchode a odchode klientov zo zariadenia.

2. Dosiahnuť primeranú tepelnú izoláciu v spojovacích chodbách medzi pavilónmi A, C  a hospodárskym pavilónom.

3. Zväčšiť priestorovú kapacitu rehabilitačnej miestnosti a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.

4. Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov  v areáli CSS – DEMY.

 

Vážení rodičia, rodinní príbuzni a známi,

vaše otázky, návrhy a postrehy ohľadne poslania, vízie a strategických cieľov CSS - DEMY nám môžete zasielať:

 • prostredníctvom mailu na: demytn@demytrencin.sk alebo
 • vhodiť fyzicky do schránky " Podnety, pripomienky, sťažnosti", umiestnenej vo vstupnej vestibule zariadenia.

Za vaše námety ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb vám veľmi pekne ďakujeme!

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.