Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa

Začiatkom roka 2013 zakúpilo naše zariadenie interaktívnu tabuľu -IKT. Je to finančne veľmi náročná technológia.. Dostál (2009) charakterizuje IKT ako dotykovo-senzitívnu (zmyslovú) plochu, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná aktívna komunikácia medzi užívateľom a počítačom, s cieľom zaistiť maximálnu možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu.

IKT je:

- moderná audiovizuálna pomôcka na zefektívnenie edukačného procesu,

- elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo interaktívne pracovať, čo znamená aktívne vstupovať, ovplyvňovať a prispôsobovať výučbu podľa okamžitých potrieb klienta,

- obraz monitora počítača sa premieta pomocou projektora priamo na tabuľu a pri výučbe klienti používajú elektronické pero.

V rámci edukačného procesu sme do nášho zariadenia zakúpili CD s rôznymi aplikáciami, ktoré rozvíjajú logické myslenie, zmyslové vnímanie a komunikačné zručnosti. Aktívne a tvorivo zapájajú klientov do činnosti, podporujú zdravú súťaživosť a kladné emočné prežívanie zo šťastne splnenej úlohy. Didaktické hry rozvíjajú poznatky o zvieratách, či rastlinách. Klienti si precvičia jednoduché matematické úlohy, môžu si zaspievať, rozlišovať hudobné nástroje, zahrať si pexeso, vyfarbovať...

Záleží na tvorivosti pedagóga,akú oblasť che u klienta rozvíjať a zvolí adekvátnu aplikáciu.

Výhodou je, že do edukačného procesu zapájame všetkých klientov. IKT poskytuje možnosti efektívneho sprostredkovania nových poznatkov, lebo ponúka dynamické, vzdelávacie prostredie a vedie klientov k tvorivosti a samostatnosti.

Klaudia Michalcová

Fotoalbum