Ľudské práva

Ľudské práva

Dňa 30.01.2020 sa v našom zariadení uskutočnilo stretnutie našich klientov za účelom oboznámenia sa s ľudskými právami. Podľa Ústavy SR a ostatných medzinárodných právnych dohovorov majú všetci ľudia na zemi právo na ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Podľa Ústavy SR: " Ľudské práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nzrušiteľné.

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody."

Výnimkou nie sú ani ľudia s mentálnym či telesným  obmedzením.

Pre našich klientov sme pre ich lepšie porozumenie pripravili a vybrali zopár práv a pretavili sme ich do obrázkovej formy, ktorá je pre ich chápanie prijateľnejšia.

Formou prezentácie premietanej na TV sme si prešli jednotlivé práva a takto sme ich predstavili našim klientom v ich zrozumiteľnej forme.

Fotoalbum