Jarmok v css juh 2014 - DSCN3976

Poukázanie 2% dane

Vážení priatelia,

 

               Koncom roka 1996 manželia Ďurčoví zriadili neinvestičný fond „Chránené bývanie“, ktorého hlavným cieľom bolo vybudovať chránené, resp. podporované bývanie pre dospelých mentálne znevýhodnených klientov CSS DEMY.

V roku 2002 sa s pomocou neinvestičného fondu podarilo zriadiť pri CSS Juh podporované bývanie, v ktorom našlo svoj nový domov osem dospelých klientov s ľahšou formou mentálneho znevýhodnenia.

V roku 2006 sa po čiastočnom splnení cieľa fondu zmenil jeho názov (nový názov – DEMY chránené bývanie) a upravil cieľ fondu. Neinvestičný fond „DEMY chránené bývanie“ nadobudol nový cieľ: vybudovanie komplexného zariadenia pre mentálne znevýhodnených dospelých klientov.

               Zariadenie pre mentálne znevýhodnených dospelých bolo po mnohých peripetiách vybudované a v roku 2018 bolo otvorené Autistické centrum pre 30 klientov.

               Za 27 rokov existencie Neinvestičného fondu Chránené bývanie (od r.2006 DEMY chránené bývanie) sa prostredníctvom finančných a vecných darov v celkovej hodnote približne 293 000,- EUR pomohlo zlepšiť podmienky pre plnohodnotný život detí, mladých ľudí a dospelých v DEMY. Pomohlo sa s vybavením priestorov na bývanie, rehabilitáciu, vzdelávanie, kreatívne činnosti, so skrášlením prostredia a so zabezpečením rôznych pomôcok nevyhnutných pre dôstojný život zdravotne znevýhodnených osôb.

Po 28 rokoch nastal čas činnosť neinvestičného fondu DEMY chránené bývanie ukončiť. V roku 2024 už neinvestičný fond DEMY chránené bývanie nebude oprávneným príjemcom 2%-nej podielovej dane za rok 2023.

               Chceme sa touto formou v našom mene, v mene správnej rady fondu a samozrejme i v mene všetkých klientov CSS – DEMY a Podporovaného bývania CSS Juh chceme poďakovať za Vašu pomoc a štedrosť. Ďakujeme všetkým priateľom, neznámym darcom, fyzickým i právnickým osobám, ktorí prispeli na tento ušľachtilý cieľ poukázaním dvojpercentnej podielovej dane, alebo priamo finančnými či vecnými darmi.

Budeme Vám nesmierne vďační, ak sa rozhodnete i naďalej podporovať CSS – DEMY. Môžete tak učiniť napríklad poukázaním 2% z Vašich uhradených daní Občianskemu združeniu „DEMY – deti a my dospelí“, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín, IČO: 54989264, ktoré je zaregistrované ako oprávnený príjemca.

S úprimnou vďakou a úctou

František Ďurčo a Edita Ďurčová, zriaďovatelia neinvestičného fondu

Tibor Gavenda, predseda správnej rady neinvestičného fondu a riaditeľ CSS-DEMY