Farbičky - čarbičky - 20240529_DEMY_Farbicky_carbicky_098w

Naše služby

Centrum sociálnych služieb - DEMY Trenčín v súčasnosti poskytuje starostlivosť 80-tim deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku do 25 rokov a ľuďom s diagnózou autizmus.

CSS - DEMY poskytuje sociálnu službu:

- v Domove sociálnych služieb

- v Špecializovanom zariadení

- požičiavanie pomôcok

V CSS - DEMY poskytujeme:

odborné činnosti

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- rozvoj pracovných zručností

- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

obslužné činnosti

- ubytovanie / vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

ďalšie činnosti

 - záujmová činnosť