Výchovno - vzdelávacia činnosť

Výchovno - vzdelávacia činnosť

Od vzniku nášho zariadenia v roku 1990 sme prešli naozaj dlhú cestu. V priebehu rokov sme sa snažili zvyšovať odbornosť nami poskytovaných služieb, skvalitňovať našu prácu a zabezpečovať našim klientom príjemný a bezpečný domov.

Postupne sa menila aj koncepcia práce výchovno – vzdelávacieho úseku. Naším cieľom sa stala maximálne možná miera rozvoja osobnosti klientov v oblasti kognitívnych procesov, motoriky, vizuomotorickej koordinácie, komunikácie a sociálneho vývinu.

Všetci klienti sú zaradení do 6 výchovných skupín, pričom prihliadame na druh a stupeň postihnutia, vek klienta a psychické osobitosti. Každá skupina má svojho kmeňového špeciálneho pedagóga a v zariadení pôsobí aj ergoterapeut. Každému klientovi sa snažíme v rámci výchovno – vzdelávacích činností poskytnúť pomoc, ktorá smeruje „k vlastnej skúsenosti.“ Pomáhame mu pri prejavoch vlastnej aktivity, snažíme sa odbúrať napätie, prekonávať úzkosť a vytvárať dobrý pocit. Vo všetkých činnostiach sa usilujeme klientovi poskytnúť komplex príjemných podnetov – zrakových, sluchových, taktilných, pohybových a podobne.

Výchovno – vzdelávacie pôsobenie organizuje a usmerňuje na každej skupine „Rozvrh výchovnej činnosti“, ktorý sa skladá z jednotlivých zložiek výchovy (pohybová výchova, rozumová výchova, pracovná výchova, rozvoj komunikácie a komunikačných zručností, hudobná a výtvarná výchova, rozvoj sebaobslužných a manipulačných zručností, citová, sociálna a estetická výchova), relaxácie a aktivít voľného času.

Okrem týchto zložiek aplikujeme v priebehu celého výchovno – vzdelávacieho pôsobenia rôzne senzomotorické cvičenia, prvky Waldorfskej školy, Montessori pedagogiky a aktívne využívame prvky Muzikoterapie, Biblioterapie, Arteterapie a Psychomotorickej terapie.

Každý klient má vypracovaný individuálny program rozvoja, ktorý predstavuje ucelený výchovný systém a umožňuje nám ponúknuť klientovi práve takú starostlivosť akú potrebuje s ohľadom na cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Pri vypracovaní individuálnych programov a plnení stanovených cieľov zohráva dôležitú úlohu tímová spolupráca pedagogických a zdravotníckych pracovníkov, ergoterapeuta, rehabilitačného a sociálneho pracovníka.

V rámci popoludňajších voľno časových aktivít poskytujeme našim klientom čas a priestor na ich záľuby a obľúbené činnosti, využívame prvky aktívnej a pasívnej relaxácie, orofaciálnej stimulácie, športové aktivity a pobyt vonku.

V rámci kultúrnej a záujmovej činnosti poriadame rôzne posedenia, návštevy filmových a divadelných predstavení, výstav, múzeí a galérií. Navštevujeme akcie poriadané inými zariadeniami a uskutočňujeme veľa vlastných podujatí.