Mikuláš 2013 - DSCN2992

O nás

Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín v súčasnosti poskytuje starostlivosť 80-tim deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku do 25 rokov, klientom s diagnózou autizmus a poruchami autistického spektra po ukončení povinnej školskej dochádzky. Táto starostlivosť je vykonávaná:

 •  v Domove sociálnych služieb (kapacita 50 klientov)
 •  v Špecializovanom zariadení (kapacita 30 klientov)
 •  ambulantnou (dennou) formou
 •  formou týždenného pobytu
 •  formou celoročného pobytu.

V DEMY sú klientom poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti ako napr.

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečenie ošetroveteľskej starostlivosti
 • ubytovanie / vecné plnenie spojené s poskytovaním služby v spoločných priestoroch
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
 • rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť
 • opatrovateľská starostlivosť
 • výchovno-vzdelávacia starostlivosť.

od 1.1.2023 CSS - DEMY poskytuje nový druh sociálnej služby - požičiavanie pomôcok.