Dotácia pre školopovinné deti v ZSS

Milí rodičia,

od 15. augusta do 15. septembra si môže rodič dieťaťa  alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu podať žiadosť o jednorazovú dotáciu na čiastočnú kompenzáciu výdavkov za obed a iné jedlo vo výške 160 eur na úrad práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt. Dotácia má pokryť náklady na stravu v období štyroch kalendárnych mesiacov od septembra do decembra 2023.

Podmienky pre získanie dotácie upravuje § 3t a § 3u nariadenia vlády SR číslo 131/2022 Z. z.z.

Viac informácií