Podávanie podnetov, námetov a sťažností v CSS - DEMY

Milí priatelia,

aby naše poskytované služby boli čo najkvalitnejšie, je potrebná spätná väzba od našich klientov, rodinných príslušníkov, ale aj širšej verejnosti.

Budeme veľmi radi, ak prispejete svojimi návrhmi a podnetmi, ako by sme mohli naše služby posunúť na vyššiu úroveň, aby boli naši klienti a ich rodiny spokojné.

Dovoľte, aby sme vymedzili základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky:

podnet -  prínos niečoho nového, znamená dôveru v prácu organizácie,

podnety a pripomienky -  slúžia ako prehľad o potrebách prijímateľov, umožňujú zamerať sa na prípadné riziká vzniku sťažností, mali by byť v písomnej podobe,

pripomienka - drobná kritika, čiastková nespokojnosť,

sťažnosť - snaha sťažovateľa dosiahnuť nápravu, znamená nedôveru k organizácii.

Svoje návrhy, pripomienky, alebo sťažnosti môžete podať písomne, ústne do záznamu, alebo elektonickou poštou. Vo vstupnej vestibule zariadenia sa nachádza schránka, do ktorej tiež môžete svoje postrehy, námety, pripomienky alebo sťažnosti vhodiť kedykoľvek počas prevádzkovýh hodín.

Bližšie informácie, ako aj celý postup podania sťažnosti nájdete v priloženej smernici.

Za návrhy a akékoľvek podnety ďakujeme!