Poskytovanie novej sociálnej služby

Odo dňa 1.1.2023 poskytuje CSS - DEMY novú sociálnu službu - požičiavanie pomôcok.

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

-     fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,

-     fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

CSS - DEMY poskytuje na zapožičanie pomôcky:

- elektricky polohovateľná posteľ

- antidekubitný matrac

- invalidný vozík

- toaletná stolička

- chodítko

- francúzke barle

Cena za zapožičanie jednotlivých zdravotníckych pomôcok je uvedená v cenníku CSS - DEMY.

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným vyššie na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – požičiavanie pomôcok  na dohodnutý čas, najdlhšie však do:

-     zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,

-     formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu,     

-     z iných zdrojov,

-     doby trvania podmienok na poskytnutie pomôcok.

 

Oprávnenosť využitia sociálnej služby  - požičiavanie pomôcok preukáže fyzický osoba:

  1. Pri nepriaznivom zdravotnom stave fyzická osoba doloží Potvrdenie   poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby požičiavanie pomôcok,
  2. alebo preukazom, že ide o osobu s ŤZP,
  3. alebo kópiou Posudku vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

 

Záujemca o sociálnu službu má povinnosť predložiť okrem horeuvedeného  potvrdenia aj Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – požičiavanie pomôcok.

Bližšie informácie získate na petronela.zemkova@demytrencin.sk alebo na tel. čísle 032/652 07 95.